\

همکاری های ایران و آذربایجان درحوزه صنعت افزایش می یابد
شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت که این کشور و ایران همکاری های خود را در حوزه صنعت افزایش می دهند.
صنعت خودروي جهان در سال 2014؛ جايگاه ايران در ردة هجدهم
صعود رتبه خودروسازي ايران
براساس آمارهاي ارایه شده از سوي انجمن بين المللي خودروسازان (OICA)، توليد خودروي جهان با رشدي 6/2 درصدي در سال 2014 از رقم 5/87 ميليون دستگاه در سال 2013 به 7/89 ميليون دستگاه در سال 2014 افزايش يافت.