\
تولید مرداد1402
تولیدمرداد1402
آمار تولید اسفند ماه 1400
آمار تولید اسفند
آمار تولید بهمن ماه1400
تولید بهمن1400
آمار تولید ابان 1400
تولید آبان1400
تولید مهر1400
آمار تولید

آمارتولید خودرو ازسال۹۱تا۸۸
آمارتولید انواع خودرو سواری و تجاری از سال ۹۱تا ۸۸ اعلام شد