\

روند واردات خودرو
منحنی روند واردات خودرو از سال ۴۷تا۹۱ از سوی وازارت صنایع منتشر شد