\

تاریخچه صنعت خودرو کشوروواردات
تاریخچه صنعت خودرو وواردات توسط دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتشرشد