\

قوانین و مقررات مرتبط با تعرفه های صنعت خودرو
مجموعه قوانین و مقرراتی و تعرفه های مرتبط با صنعت خودرو در جدول زیر فهرست شده است.

قوانین و مقررات مرتبط با خدمات پس از فروش، کیفیت و رضایت مشتریان
قوانین و مقررات، تصویبنامه و بخشنامه‌هایی که ناظر به تعیین کیفیت تولید، خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان در صنعت خودرو کشور است.