\

قوانین و مقررات استانداردهای صنعت خودرو
قوانین و مقررات، تصویبنامه و بخشنامه‌هایی که ناظر به تعیین استانداردهای صنعت خودرو کشور است