\

روند صادرات و واردات خودرو
منحنی روند صادرات و واردات خودرو ی کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ منتشر شد