\

قوانین و مقررات مرتبط با خدمات پس از فروش، کیفیت و رضایت مشتریان
قوانین و مقررات، تصویبنامه و بخشنامه‌هایی که ناظر به تعیین کیفیت تولید، خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان در صنعت خودرو کشور است.