\

جزئیاتی تازه از شکل‌گیری صنعت خودروی ایران
می‌گویند صنعت خودروی ایران سیاسی است؛ نطفه این موضوع با اعمال نفوذ شاه مخلوع برای تولیدپیکان در ایران بسته شد.