\

بررسي ميزان اشتغال زايي در خودرو سازي ايران
يكي از مولد هاي اشتغال سالم و قابل توجه دربين فعاليت هاي اقتصادي صنعت خودرو و قطعه سازي است .