\

محاسبه اشتغال در صنعت خودرو سازي كشور
تعدادشاغلين مستقيم در صنعت خودرو (خودروسازان، قطعه سازان و شركتهاي تامين كننده قطعات) 234 هزار نفر است