\

سیاست های توسعه صنعت خودرو در1404
سياست ها و اهداف توسعه صنعت خودرو كشور در افق 1404، تدوين ، ابلاغ و منتشر شد