\

شاخص هاي كلان صنعت خودروي كشور
صنعت خودرو كشور داراي ظرفيت توليد حددود 2 ميليون دستگاه در سال را داردو پوشش دهنده بيش از 97 درصد تقاضاي داخلي را يدك مي كشد .