\

ارزبري متوسط هر خودروي سبك داخلي 2500 دلار
ارزبري متوسط هر خودروي سبك داخلي 2500 دلار (خودروساز و قطعه ساز) و خودروي مشابه خارجي حداقل 8000 دلار برآورد شده است .