\

آمارهایی تأمل‌برانگیز درباره «پورشه در ایران»
شاید سال 1931 که فردیناند پورشه، شرکت پورشه را در شهر اشتوتگارت تأسیس می‌کرد، به فکرش هم نمی‌رسید که خودروهایش، 80 سال بعد، چهار هزار و 721 کیلومتر این‌طرف‌تر در کشوری دیگر، تبدیل به چالشی جدی و طبقه‌ای اجتماعی خاص شود؛ طبقه‌ای اجتماعی که پول یک ...