\

دعوای نرخ گذاری خودرو به گفت وگوی ویژه خبری کشید.
رئیس انجمن خودروسازان در گفت و گوي ويژه خبري گفت :ماشین 10 درصد گران می شود و اين درحالي است كه رئیس شورای رقابت براين باور است هزینه خودروسازان پایین آمده و معلوم نیست مجوزی برای گران شدن خودرو بدهیم.