\

وضعیت تولید در سواری‌سازان داخلی
تولید انواع خودروهای سواری در فروردین امسال در تمام شرکتهای داخلی به جز یک شرکت افزایش یافته است.