\

فراخوان پورشه برای یک خودروی اسپورت
پورشه آلمان در یک اقدام احتیاطی، برای خودروی اسپورت پورشه 918 اسپایدر در سراسر جهان فراخوان داد.