\

هفتمین کشته کیسه‌های هوای هوندا تایید شد
هوندا تایید کرد یک راننده اهل لوئیزیانا که در تصادف خودرو کشته شد، قربانی انفجار بادکننده کیسه هوای ساخت تاکاتا و هفتمین قربانی جهانی این مشکل ایمنی است.