\

اشتیاق خودروسازان آلمانی برای بازگشت به ایران
فولکس واگن و دایملر در حال بررسی بازگشت به ایران پس از برداشته شدن تحریمهای اقتصادی هستند.