\

استراتژی خودرو در پساتحریم
بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو ایران در 10 سال اخیر تحت شرایط حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور، با چالش‌های متعددی مواجه شد که نتیجه آن تاکنون، کاهش تولید، کاهش سود و سپس تولید همراه با زیان و نزدیک شدن به پرتگاه ورشکستگی است.