\
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
همکاری با برند های مطرح خارجی در اولویت برنامه های گروه سایپا
مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا گفت: همکاری با برند های خارجی که سابقه فعالیت مشترک با سایپا را دارند در اولویت های گروه سایپا است.