\

تغییر راهبرد مدیریتی فولکس واگن
گروه بین الملل: فولکس واگن در راستای افزایش سوددهی و تطبیق پذیری بیشتر و سریع تر با بازار توسعه برند اصلیش را در دستور کار خود قرار داده است.