\

نسخه برزیلی برای صنعت خودرو
لغو تحریم‌های بین‌المللی افق روشنی را پیش‌روی زنجیره خودروسازی کشور قرار داده است، در این شرایط بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر لزوم الگوسازی از کشورهای صاحب برند در این صنعت تاکید می‌کنند.