\

توليديا واردات ؟
وضعيت امروز صعنت خودرو نشان مي مي دهد كه خودرو سازان ايراني به مرز زيان رسيده اند اين درحالي است كه واردكنندگان سود حداكثري مي برند .