\

موانع رشد سرمايه‌گذاري و توليد خودرو در ايران
كارشناسان اقتصادي 14 موانع بر سر راه سرمايه‌گذاري درصنعت خودرو و قطعه سازي كشور شناسايي و مورد بررسي قرار داده‌اند