\

نقشه راه توسعه صنعت خودرو در ايران 1404
نقشه راه توسعه صنعت خودرو سازي كشور در ايران 1404 توسط انجمن خودرو سازان ايران تدوين و ابلاغ شد.