\

دولت به خودروسازان ارز مبادله ای بدهد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه در صنعت خودرو، خواهان حمایت دولت از قطعه سازان شد.