\

«صنعت خودرو» پل عریض ارتباط با جهان
دستیابی اهداف ترسیم شده صنعت خودروسازی در افق 1404 فقط و فقط با حرکت منطقی بر مدار یک بستر بین‎المللی دست یافتنی است.