\

پلتفرم مشترك، راهي براي كاهش هزينه‌ها
استراتژي پلتفرم مشترك با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و زمان توسعه محصول و پاسخگويي به نيازهاي متنوع مشتريان توسط خودروسازان معتبر جهاني به‌كار گرفته مي‌شود.