\

اما و اگرهای خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران
مشاور انجمن خودروسازان می گوید : دولت باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کند تا به تدریج از حیطه دخالت هایش در صنعت خودرو کاسته شود.