\

واردات بیش از 64 هزار دستگاه خودرو در سال جاری
واردات خودروی سواری در هشت ماهه سال جاری به تعداد 64 هزار و 490 دستگاه رسید.