\

رشد1 .16 درصدي توليد خودرو دركشور
توليدخودرو سازان كشور طي نه ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1. 16 درصدي را نشان مي دهد.