\
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد:
رشد درون زا، صنعت خودرو را قادر به انتخاب شریک خارجی می کند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط صنعت خودرو می تواند اقدام به انتخاب شرکای خارجی خود و حتی تحریم برخی از شرکت ها کند که رشدی درون زا را تجربه کند که این امر جز با تکیه بر تحقیق و توسعه محقق نخواهد شد.