\
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازان کشور:
برنامه صادرات محور در صنعت خودرو به پشتیبانی نیاز دارد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازان کشور گفت: سیاستهای توسعه ای صنعت خودروسازی نیازمند توجه به بازار 400 میلیون نفری کشورهای همسایه و منطقه است و درعین حال برنامه صادرات محور به پشتیبانی نیاز دارد.
حل مشکل ملی خودروسازی در سایه تصمیمات کلان اقتصادی در کشور؛
لزوم آزادسازی انتقال ارز بدون محدودیت برای صنعت خودرو و قطعه سازی
برای رشد جریان تولید خودروسازان و مدیریت بازار خودرو باید گزینه انتقال ارز بدون محدودیت برای صنعت خودرو و قطعه سازی آزاد شود.