\
براساس جدول رده بندي كيفيت خودرو ها
گراندويتارا برجايگاه نخست تكيه زد
گزارش تحليلي ارزشيابي خودرو هاي ساخت داخل درمهرماه سال 93 نشان مي دهد از مجموع 25 مدل خودرو سواري مورد بازرسي ، 19 مدل درسطح كيفي خيلي خوب و 6 مدل درسطح كيفي خوب قرار گرفتتند.