\

تعرفه واردات خودرو دركشور هاي صاحب نام
تعرفه واردات خودرو دركشورهاي معتبر خودرو سازي براساس رتبه جهاني و ميزان توليد در سال 2011 ميلادي اعلام شد .