\

آیا خودروسازان متولی فرهنگ رانندگی هستند؟
طی سال های اخیر صنعت خودرو ایران گاه و بی‌‌‌گاه مورد هجمه رسانه هایی بوده که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها اصلی ترین عامل بروز تصادفات و سوانح ناگوار رانندگی را خودروسازان معرفی کرده و همواره بر این موضع خود اصرار کرده اند.