\

قيمت گذاري دولتي و انتظاررقابت ؟
اگر چه دولت و مجلس برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود به‌دنبال طرح‌ها و راهکارهایی در این زمینه هستند، اما آنچه مشخص است برخی از موانع و عوامل ضد تولید را باید در تصمیمات و راهبردهای دولتی جست‌وجو کرد.