\
آمار تولیدمهر1401
تولیدمهر ماهه 1401
مطالبات قطعه سازان به 40 هزار میلیارد تومان رسید؛
رایزنی برای اختصاص تسهیلات جدید به خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور از مذاکره برای اختصاص تسهیلات جدیدی خبر داد که در صورت نهایی شدن می تواند ضمن رفع مشکل کسری نقدینگی در صنعت خودرو و زنجیره تامین، موجب جهش تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی شود.

حمايت دولت ها از صنعت خودرو دردنيا
درحالي كه بسياري از كشورهاي دنيا، حمايت از توليد به عنوان محوري ترين راه پويايي اقتصاد را دردستوركار دولت ها و نهادهاي دولتي خود قرارداده اند، فضاي كسب و كاردرايران فشارهاي فراواني را بر توليد و صنعت وارد مي كند.