\

حمايت دولت ها از صنعت خودرو دردنيا
درحالي كه بسياري از كشورهاي دنيا، حمايت از توليد به عنوان محوري ترين راه پويايي اقتصاد را دردستوركار دولت ها و نهادهاي دولتي خود قرارداده اند، فضاي كسب و كاردرايران فشارهاي فراواني را بر توليد و صنعت وارد مي كند.