\

میل قطعه‌سازان براي خريد سهام خودرو سازان
اگرنگاهی به اظهارات و اقدامات قطعه‌سازان کشور طی چند سال گذشته بیندازیم، به‌خوبی متوجه میل شدید آنها برای خرید سهام خودروسازان یا به‌عبارت بهتر، «خودروساز شدن» می‌شویم، آن هم در شرایطی که جامعه قطعه‌سازی همواره مشکلات مالی اش را در بوق و کرنا کرده و ...