\

فراخوان خودرو در آمریکا از مرز 60 میلیون عبور کرد
فراخوان خودرو در آمریکا امسال برای نخستین بار در طول یک سال از مرز 60 میلیون دستگاه عبور کرد که نتیجه شتاب خودروسازان برای جلوگیری از قربانی گرفتن بیشتر سوئیچ‌های معیوب جنرال موتورز و کیسه‌های هوای خطرناک تاکاتا بوده است.