\

قوانین و مقررات استانداردهای صنعت خودرو
قوانین و مقررات، تصویبنامه و بخشنامه‌هایی که ناظر به تعیین استانداردهای صنعت خودرو کشور است

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد وشش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در ...