\

مدیران خودروساز، لطفا نخبگان را استخدام نکنید
طی یک سال اخیر بارها از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اخباری مبنی بر جذب و استخدام نخبگان کشور در حوزه طراحی خودروهای جدید مطرح و در این زمینه توسط این شرکت ها فراخوان هم منتشر شده است.