\

عقل خریداران خودرو به چشم‌شان است
از قدیم می‌گفتند "عقل مردم به چشم‌شان است". کارشناسان می‌گویند این مثل حداقل در مورد افراد در زمان انتخاب و خرید خودرو به ویژه خودروهای چینی، صدق می‌کند.