\

اقتصادخودروی ایران، کند و پرهزینه
تحلیل‌های اقتصادی اخیر از بسته خروج از رکود تورمی در رسانه‌های مختلف بیشتر با نگاه کارشناسی به موضوع پرداخته و عمدتا برای مخاطب خاص و بهره‌مند از دانش اقتصادی نوشته شده است.