\

افزایش 74 درصدی تولید خودرو در سال جاری
طی شش ماهه منتهی به شهریور امسال، تولید انواع خودرو به 521 هزار و 585 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 74.3 درصدی را نشان می دهد.