\

آمارتوليد دي ماه 93
خودرو سازان كشور با همدلي جهادگران عرصه توليدو اتخاذ تدابير ويژه دردي ماه سال جاري 104 هزارو 614 دستگاه انواع خودرو سواري ، و انت و تجاري توليد كردند .