\

شرایط عضویت اعضا جدید در انجمن خودروسازان ایران

بر اساس مصوبه مورخ 99/6/15 جلسه ماهیانه بشرح زیر تعیین گردید.

شرایط پذیرش عضو جدید :
1- حداقل دو سال از تاریخ پروانه بهره برداری شرکت گذشته باشد
2- خوشنام باشد و تعهدات معوق نداشته باشد
3- با توجه به شرایط تحریم برای سواری ها تولید حداقل 500 دستگاه و برای دیزلی ها یکصد دستگاه باشد